เมืองไทยประกันภัย อยากให้ทุกคนยิ้มได้ เพื่อสังคมเป็นสุข ทุกช่วงเวลา

จากจุดเริ่มต้นที่ เมืองไทยประกันภัย ได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักของสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟ.ซี. ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางชุมชนคลองเตย เสมือนเป็นศูนย์รวมของคนในพื้นที่คลองเตยและใกล้เคียง กีฬาทำเราให้ผูกพันกันจนเรียกได้ว่าเป็น “ครอบครัว” 

  เมื่อต้นปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมืองไทยประกันภัย จึงได้เริ่มต้นกิจกรรม “ครัวมาดาม” ในพื้นที่ชุมชนคลองเตย เพื่อทำอาหารแจกแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ และความเครียด ของคนในชุมชน จากนั้นจึงได้ขยาย “ครัวมาดาม” ไปอีกกว่า 25 เขต 131 ชุมชน รอบกรุงเทพมหานคร แจกอาหารไปกว่า 25,000 กล่อง และถุงยังชีพอีกกว่า 7,000 ชุด ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนมากกว่า 42,000 คน ไม่เพียงเท่านี้ “ครัวมาดาม” พร้อมที่จะช่วยเหลือคนไทยทุกคน เมื่อยามเกิดภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ไฟไหม้ หรือน้ำท่วม เพราะเราเชื่อว่า จะอีกกี่วิกฤต เราก็สามารถผ่านไปได้ ถ้าเราช่วยดูแลกันและกัน 

การทำกิจกรรม “ครัวมาดาม” ทำให้อาสาเมืองไทยประกันภัย ได้ใกล้ชิดกับชุมชนมากยิ่งขึ้น รู้ถึงปัญหาของชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและอาชีพ ดังนั้น เพื่อให้ชุมชนพร้อมรับมือกับสถานการณ์ยามเกิดภัย จึงเป็นที่มาของการพัฒนาและผลิต “รถเข็นครัวมาดาม #เมืองไทยประกันภัย” ซึ่งนำวัสดุเหลือใช้ในชุมชน มาประกอบเป็นรถเข็น อาทิ ไม้พาเลท เศษเหล็ก ยางล้อเก่า โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและครอบครัว ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็งตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างแท้จริง 

 ครัวมาดาม พร้อมเคียงข้าง และช่วยเหลือคนไทยในยามประสบภัย เพื่อให้ทุกคนยิ้มได้…เมื่อภัยมา