อาสากล้าใหม่

KEE_4119_2560x1080px
IMG_0195_2560x1080px
25562_๑๙๐๕๒๕_0174_2560x1080px
อาสา_200719_5_2560x1080px
previous arrow
next arrow

สิ่งสำคัญของการเริ่มต้นเพื่อช่วยเหลือสังคม คือการสร้างคนดี โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานภายในบริษัทฯ ทุกระดับเป็นผู้มีจิตอาสา ปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานมีความเป็นผู้ให้ การแบ่งปัน มีน้ำใจต่อกัน มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน ที่ไม่กระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน และในฐานะบริษัทประกันวินาศภัย บทบาทหน้าที่สำคัญของพนักงาน คือ การมีหน้าที่ช่วยแบ่งเบาภาระของทุกคนในยามเกิดภัย และการมีส่วนช่วยเหลือสังคมให้มีความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ ตามสโลแกน “ยิ้มได้ เมื่อภัยมา”

    อาสากล้าใหม่เมืองไทย เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2556 เปรียบดังการเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แตกยอด
ต้นกล้าความดีนี้ขยายออกไป โดยในระยะแรก ได้กำหนดให้พนักงานเข้าใหม่ทุกคน ได้มีโอกาสรวมกลุ่มและออกไปทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ที่สนใจ ในพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมในหลากหลายประเด็น ทั้งเรื่องเด็ก สิ่งแวดล้อม ผู้สูงอายุ และคนพิการ เป็นต้น

ต่อมา กิจกรรมอาสากล้าใหม่เมืองไทย ได้ขยายกลุ่มอาสาฯ ไปในทุกพื้นที่ของประเทศไทย
โดยมุ่งหวังให้อาสากล้าใหม่เมืองไทยเกิดขึ้นทั่วประเทศ ทั้งในโรงเรียน และชุมชน รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม เกิดเป็นเครือข่ายอาสากล้าใหม่เมืองไทย ที่พร้อมจะช่วยเหลือสังคมในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาชุมชนเพราะหากคนในชุมชนเป็นอาสาในการพัฒนาชุมชนตัวเองแล้วนั้น ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการจัดตั้งอาสากล้าใหม่เมืองไทยสู้ภัยพิบัติ ที่จำเป็นต้องสร้างเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย เพื่อให้พร้อมช่วยเหลือคนไทยในยามเกิดภัยได้ทันท่วงที

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม (ตั้งแต่ปี 2556 ถึง ปัจจุบัน)
  1. เปิดโอกาสให้พนักงานและประชาชนทั่วไป เข้ามาเป็นอาสากล้าใหม่เมืองไทย เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
  2. เปิดพื้นที่ให้อาสากล้าใหม่เมืองไทย ซึ่งเป็นคนทำดี คนทำงานอาสา ได้พบปะกัน ถ่ายทอดแนวคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกัน
  3. สร้างบุคคลต้นแบบอาสากล้าใหม่เมืองไทย นำไปสู่การชักชวนให้คนทั่วไปอยากทำงานอาสา เกิดการขยายจำนวนอาสากล้าใหม่เมืองไทยไปสู่ครอบครัวและชุมชน
  4. สร้างเครือข่ายอาสากล้าใหม่เมืองไทย ในกลุ่มคนต่างๆ เช่น นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เช่น เมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆ อาสากล้าใหม่เมืองไทย ต้องพร้อมที่จะลงพื้นที่ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
  5. “อาสากล้าใหม่เมืองไทย” ทั้งพนักงาน และประชาชนทั่วไป มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
ผลการดำเนินกิจกรรม