ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย

DSC05917_2560x1080px
DSC_7692_2560x1080px
DSC01024_2560x1080px
DSC05388_2560x1080px
previous arrow
next arrow

จากการได้มีส่วนร่วมในทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย การได้ทำงานร่วมกับคนพิการ และหน่วยงานด้านคนพิการที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ ได้เห็นถึงศักยภาพ และเห็นคุณค่าในความสามารถของคนพิการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงตั้งใจที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการ สามารถดูแลตัวเองได้ ด้วยการสร้างอาชีพให้แก่คนพิการ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนพลังของคนพิการไทย ในการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ สู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน ซึ่งในการทำงาน คณะทำงานโครงการฯ เล็งเห็นถึงความไม่สะดวกหากคนพิการต้องมาทำงานที่บริษัท และนอกจากนี้คนพิการส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด และไม่ประสงค์ที่จะเดินทางเข้าไปทำงานในเมือง จึงมีแนวคิดที่จะดำเนินกิจกรรม เพื่อให้คนพิการได้ประกอบอาชีพอยู่ที่บ้าน ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนพิการ และสามารถให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการได้ตรงตัวบุคคล

 ในปี 2557 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  จึงได้ร่วมกับหอการค้าไทย  เป็นบริษัทต้นแบบให้กับสมาชิกหอการค้าไทย ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ด้วยการฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนพิการ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำหรับองค์กรที่ต้องการช่วยเหลือคนพิการ แต่ไม่สามารถจัดหาคนพิการเข้าทำงานในองค์กรได้ คือ สามารถเลือกให้ความช่วยเหลืออื่นใด (มาตรา 35)  เพื่อทดแทนการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม (ตั้งแต่ปี 2557 ถึง ปัจจุบัน)
  • กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ สำหรับคนพิการ ร่วมกับมูลนิธิโคเออร์
  • กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับคนพิการ ร่วมกับ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
  • การสนับสนุนทุนเพื่อการประกอบอาชีพแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ เป็นการเปิดโอกาสและขยายการดำเนินกิจกรรมไปยังคนพิการที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆ โดยเน้นกลุ่มคนที่อยู่ในเมือง รวมทั้งในกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ ที่มีญาติหรือคนในครอบครัวเป็นคนพิการและต้องการความช่วยเหลือดังกล่าว
ผลการดำเนินกิจกรรม