คลองเตยดีดี

ภาพส่งข่าวคลองเตยดีด_๒๐๐๓๐๓_0009_2560x1080px
แจกอาหาร-1404_200719_2560x1080px
คลองเตยดีดี_200719dd_2560x1080px
คลองเตยดีดี_200719_2560x1080px
previous arrow
next arrow

การที่เมืองไทยประกันภัย ได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักของสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟ.ซี. ซึ่งมีสนามแข่งขันตั้งอยู่ในชุมชนคลองเตย กลุ่มแฟนบอลส่วนใหญ่ของสโมสรฯ ก็ล้วนแต่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองเตยและใกล้เคียง สโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟ.ซี. จึงเสมือนเป็นศูนย์รวมของคนในพื้นที่คลองเตย

 ในปี 2557 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  จึงได้ร่วมกับหอการค้าไทย  เป็นบริษัทต้นแบบให้กับสมาชิกหอการค้าไทย ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ด้วยการฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนพิการ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำหรับองค์กรที่ต้องการช่วยเหลือคนพิการ แตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมในพื้นที่คลองเตยอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา การได้ลงมือทำงานจริงในพื้นที่ ทำให้ได้เห็นภาพชุมชนคลองเตยในหลากหลายมิติ คลองเตยเป็นพื้นที่ของสังคมเมืองอย่างแท้จริง ด้วยพื้นที่ที่ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมือง มีความสะดวกสบายของสิ่งปลูกสร้าง ห้างสรรพสินค้า ระบบคมนาคมมากมาย อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่จริง คลองเตย เสมือนโลกคู่ขนานของคนสองกลุ่ม คลองเตยมีประชากรจริงจำนวนเพียงแสนกว่าคน แต่มีประชากรแฝงที่เข้ามาอยู่อาศัยเพื่อทำงานหารายได้อีกหลายแสน ดังนั้น โจทย์จากการทำงานในพื้นที่คือ ทำอย่างไรที่จะสร้างความมั่นคงทางอาชีพ และรายได้ให้แก่คนกลุ่มนี้ เมื่อเขารู้สึกถึงความมั่นคงแล้ว ก็ต้องค่อยๆ สร้างให้เขาเห็นถึงความสำคัญของชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ ทำอย่างไรที่จะจูงใจให้ทุกคนมาร่วมรักษา หวงแหน และพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยของตนเองให้ดีขึ้น 

จับมือกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ร่วมพัฒนาคลองเตย

ปลายปี 2562 บริษัทฯ ได้รับเลือกจากวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Graduate School of Design) อันเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในการจัดทำโครงการเพื่อสำรวจและวิจัยถึงความต้องการของคนในชุมชนคลองเตย ภายใต้แนวคิด The new landscapes of equity and prosperity หรือ การพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยแห่งอนาคตเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคง ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มองเห็นถึงความตั้งจริงของบริษัทฯ ที่ได้ร่วมพัฒนาชุมชนแห่งนี้มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินกิจกรรมคลองเตยดีดี #เพื่อความสุขและรอยยิ้มของคนคลองเตย  กิจกรรม “คลองเตยดีดี” มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนคลองเตย ร่วมแก้ไขปัญหารอบด้าน ทั้งทางด้านสังคม และปัญหาทางกายภาพ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในคลองเตย และสนับสนุนให้ชุมชนคลองเตยได้รับการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ทั้งจากภาคเอกชน ภาครัฐ และชุมชนในพื้นที่ เพราะเชื่อว่า “หากคนมีความเข้มแข็ง ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ย่อมนำไปสู่การสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และมีส่วนช่วยในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศชาติต่อไป” พร้อมทั้งมีการนำเสนอเรื่องราวดีดีของคลองเตยผ่านสื่อออนไลน์ FacebookFanpage : คลองเตยดีดี เพื่อร่วมเผยแพร่สิ่งดีดีในชุมชนคลองเตย สู่สาธารณชน และมุ่งหวังให้คลองเตย เป็นพื้นที่ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชุมชนอื่นๆ ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ชุมชนของตนเอง 

คลองเตยดีดี จึงนับเป็นการนำร่องการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ด้วยพลังและความร่วมมือของคนในชุมชน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และต่อยอดการดำเนินกิจกรรมในแนวทางเดียวกันนี้ในชุมชนอื่น สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ผลการดำเนินกิจกรรม