โครงการ

อาสากล้าใหม่เมืองไทย
ปี 2556 – ปัจจุบัน

สิ่งสำคัญของการเริ่มต้นเพื่อช่วยเหลือสังคม คือการสร้างคนดี บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานภายในบริษัทฯ ทุกระดับ และประชาชนทั่วไป เป็นผู้มีจิตอาสา ปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานมีความเป็นผู้ให้ การแบ่งปัน มีน้ำใจต่อกัน มีความเอื้ออาทรบนพื้นฐานของจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน ที่ไม่กระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 


ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย
ปี 2557 – ปัจจุบัน

เมืองไทยประกันภัย เป็นผู้ริเริ่ม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย เพื่อสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการไทยในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงความช่วยเหลือ นอกจากสร้างรอยยิ้มและแรงบันดาลใจให้แก่กลุ่มผู้พิการและครอบครัวแล้ว ยังได้ส่งต่อแรงบันดาลสู่ภาคเอกชนอื่นๆ ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย


ส่งเสริมด้านกีฬา
ปี 2549 – ปัจจุบัน

บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ตามแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้านการกีฬา เพราะการส่งเสริม สนับสนุนด้านการกีฬาจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุม ทั้งตัวนักกีฬา ครอบครัว ผู้ชม ชุมชน และประเทศชาติ   


คลองเตยดีดี
ปี 2562 – ปัจจุบัน

จุดเริ่มต้นมาจากเมืองไทยประกันภัยได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. ที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนคลองเตย เสมือนเป็นศูนย์รวมของคนในพื้นที่คลองเตยและใกล้เคียง กีฬาทำให้เราผูกพันกัน จนเป็นครอบครัว  

บริษัทฯ จึงตั้งใจจริงที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่คลองเตย ร่วมแก้ไขปัญหารอบด้าน ทั้งทางด้านสังคม และปัญหาทางกายภาพ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในคลองเตย และสนับสนุนให้ชุมชนคลองเตยได้รับการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ทั้งจากภาคเอกชน ภาครัฐ และชุมชนในพื้นที่ #เพื่อความสุขและรอยยิ้มของคนคลองเตย 


ครัวมาดาม
ปี 2563 – ปัจจุบัน

บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมครัวมาดาม เปิดให้ทุกคนในชุมชนได้มามีส่วนร่วมกับขับเคลื่อนกิจกรรมในโครงการ บางคนออกเงินจัดหาวัตถุดิบ อาหารแห้งมาบริจาค บางคนอาสาลงมือลงแรงทำอาหาร แพ็คอาหาร บางคนอาสานำอาหารไปมอบให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนในชุมชน เกิดเป็นการพึ่งพากันและกันอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ ครัวมาดาม ยังได้ดำเนินการช่วยเหลือเร่งด่วนในยามเกิดภัย รวมถึงการสร้างความมั่นคงให้คนไทยพร้อมรับมือกับภัยต่างๆ ด้วยการสร้างอาชีพ และ ครัวมาดาม พร้อมมีส่วนสนับสนุนให้ทุกคนสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเอง