เกี่ยวกับเรา

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งหวังสร้างรอยยิ้มให้แก่ทุกคนในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งหวังสร้างรอยยิ้มให้แก่ทุกคนในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility – CSR) ซึ่งสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นพันธกิจสำคัญ ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญและคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม โดยไม่เลือกปฏิบัติกับกลุ่มใดเพียงกลุ่มเดียว ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึง 

การดำเนินกิจกรรมอย่างโปร่งใส และสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหา โดยเฉพาะในยามเกิดภัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่า เราเป็นบริษัทที่ยึดมั่นในหลักจริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน ซึ่งเป็นหลักการทำงานของพนักงานเมืองไทยประกันภัยทุกคน 

“เราภูมิใจที่เป็นธุรกิจ ที่ได้ช่วยเยียวยาผู้คนเมื่อยามเกิดภัย และเราเชื่อว่า นอกเหนือจากกำไรทางธุรกิจ สิ่งสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กันไป คือ การสร้างกำไรทางใจ ผ่านการช่วยเหลือสังคมไทยอย่างรอบด้าน  ซึ่งแนวคิดนี้คุณนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และให้เป็นนโยบายในการดำเนินงานมาโดยตลอด” 

แนวคิดเพื่อสังคมของบริษัทฯ เริ่มต้นจากการสร้างพลังคน ด้วยการสร้างคนดี ให้มีหัวใจอาสา เปิดโอกาสให้พนักงานได้รวมกลุ่มและออกไปทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ในนาม “อาสากล้าใหม่เมืองไทย” ซึ่งบริษัทฯ  หวังว่าการเสริมสร้างคุณสมบัติของการเป็นผู้ให้ การส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมแบ่งปันกับสังคม สนับสนุนให้พนักงานเป็นผู้ที่มีความเอื้ออาทร มีจิตใจเอื้ออารี จะสามารถสะท้อนไปสู่ความตั้งใจจริงในการดำเนินธุรกิจ การสร้างคนดี เป็นหัวใจสำคัญที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเสมอมา ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวนอาสากล้าใหม่เมืองไทยทั้งภายในบริษัทฯ และอาสากล้าใหม่เมืองไทยภายนอกบริษัทฯ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน เพื่อต่อยอดให้อาสากล้าใหม่เมืองไทย เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสิ่งดีๆ ไปสู่สังคม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายด้าน และครอบคลุมทุกกลุ่มในสังคมไทย ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี คนในวัยทำงาน ผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เมื่อทุกคนในสังคมเกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ จะเกิดเป็นพลังและสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว เกิดเป็นภูมิคุ้มกันตนเองที่เข้มแข็ง ส่งต่อไปสู่การสร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง สร้างชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง และสุดท้าย ประเทศชาติ ย่อมมีความเข้มแข็ง จากพลังที่เข้มแข็งของทุกภาคส่วนที่มารวมกัน