ครัวมาดาม MARKET

ครัวมาดาม MARKET เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมาจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ที่มุ่งสร้างอาชีพให้แก่คนพิการ ทั้งอาชีพอิสระทำอาหารขาย เปิดร้านขายเสื้อผ้า และการทำงานฝีมือต่างๆ ทำเป็นสินค้าจำหน่าย

โดยครัวมาดาม MARKETเป็นพื้นที่ของการสนับสนุนอาชีพของคนพิการ โดยเริ่มจากกลุ่มคนพิการที่เมืองไทยประกันภัยสนับสนุน รวบรวมข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ ได้ร่วมอุดหนุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้า สร้างรายได้ให้แก่คนพิการ นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนซึ่งครัวมาดาม MARKET มุ่งหวังจะขยายการสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าของชุมชน และกลุ่มสตรีต่อไป

ครัวมาดาม MARKET พื้นที่ของการจำหน่ายสินค้าดีดี ดี เพราะ ผลิตมาจากฝีมือผู้พิการ ให้คนตัวเล็กๆ ได้เติบโต

ดี เพราะ สินค้าแต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์ของตนเอง  

ดี เพราะ สินค้ามีคุณภาพ จากใจผู้ผลิต 

ดี เพราะ ได้ความสุขทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย